GIỚI THIỆU VỀ văn phòng đăng ký đất đai GIỚI THIỆU VỀ văn phòng đăng ký đất đai

I. LÃNH ĐẠO

Hình ảnh

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

 

 

 

 

Nguyễn Lam Điền

Chủ tịch

0905032739

Email:lamdien65@gmail.com

Nguyễn Cao Cường

Phó Chủ tịch

0974490979

Email: cuong.buondon@gmail.com

Đào Thị Kim Trâm

Phó Chủ tịch

0918102498

Email: kimtramdao@gmail.com

II. LIÊN HỆ: Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn

Email: ldldbuondon@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/congdoanbuondon

Điện thoại: 0262 3789 428

III. GIỚI THIỆU:

   Sau khi Công bố Nghị định 61/CP, ngày 07/10/1995 của Chính phủ về việc chia tách một số xã và thành lập mới huyện Buôn Đôn, ngày 11/6/1996 Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-LĐLĐ về việc thành lập Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn. Khi mới thành lập Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn chỉ có 3 Công đoàn cơ sở đó là Công đoàn Văn phòng Huyện ủy, Công đoàn Văn phòng UBND Huyện, Công đoàn Khối dân vận với 47 đoàn viên công đoàn và có 01 cán bộ chuyên trách công đoàn.

   Từ đó đến nay Công đoàn huyện Buôn Đôn đã trải qua các kỳ Đại hội:

   1. Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Buôn Đôn lần thứ I, nhiệm kỳ 1996-2000 : được tổ chức từ ngày 27-28/12/1996. Đại hội đã bầu BCH gồm 9 uỷ viên, Ban Thường vụ 3 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thành An được bầu làm Chủ tịch.

Mục tiêu Đại hội đề ra là: Hướng dẫn cho CNLĐ hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu chính đáng, hợp pháp của CNLĐ, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới.

Tổng số công đoàn cơ sở 15 CĐCS và 215 CBCNVCLĐ

   2. Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Buôn Đôn lần thứ II, nhiệm kỳ 2003-2008 : được tổ chức từ ngày 17-18/3/2003. Đại hội đã bầu BCH gồm 15 uỷ viên, Ban Thường vụ 5 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thành An tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.

Mục tiêu của nhiệm kỳ này là: "CĐ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ trong các thành kinh tế, xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu đẩy nhanh sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; phát động các phong trào hành động cách mạng thiết thực, hiệu quả trong CNVC, LĐ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh".

Tổng số Công đoàn trực thuộc : 51 trong đó có 20 CĐCS các cơ quan đơn vị, 1 CĐ giáo dục với 30 CĐCS trường học với 914 đoàn viên.

   3. Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Buôn Đôn lần thứ III, nhiệm kỳ 2008-2013: được tổ chức từ ngày 10-11/4/2008. Đại hội đã bầu BCH gồm 15 uỷ viên, Ban Thường vụ 5 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Thành An tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.

Mục tiêu phương hướng tổng quát: “Tập trung chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; tham gia quản lý, phát huy dân chủ cơ sở; tăng cường các hoạt động tương trợ trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và đào tạo nghề cho công nhân; tích cự xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan và doanh nghiệp vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện”.

Tổng số Công đoàn cơ sở : 62 CĐCS trong đó có 7 Công đoàn xã, 22 Công đoàn HCSN, 1 Công đoàn SXKD, 1 Công đoàn ngành giáo dục và 31 Công đoàn trường học. Với 1.385 đoàn viên.

   4. Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Buôn Đôn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2012-2017: được tổ chức từ ngày 20-11/12/2012. Đại hội đã bầu BCH gồm 15 uỷ viên, Ban Thường vụ 5 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Lam Điền được bầu làm Chủ tịch.

Mục tiêu: “Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của giai cấp công nhân, xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh. Làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đội ngũ công nhân - viên chức thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng; quan tâm phát triển tổ chức CĐ. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, đội ngũ trí thức và người lao động. Đồng thời tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”.

Tổng số Công đoàn cơ sở : 50 đơn vị, giảm 13 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó có 35 CĐCS thuộc CĐ Giáo dục, (chiếm tỉ lệ 70%) 8 CĐCS các cơ quan đơn vị cấp huyện, 7 CĐCS xã do sát nhập CĐCS khối cơ quan chính quyền và cơ quan đảng- đoàn thể theo chủ trương của Huyện ủy Buôn Đôn. Với 1.761 đoàn viên.

   5. Đại hội Công đoàn huyện Buôn Đôn lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022: được tổ chức từ ngày 14-15/9/2017. Đại hội đã bầu BCH gồm 15 uỷ viên, Ban Thường vụ 5 uỷ viên. Đồng chí Nguyễn Lam Điền tiếp tục được bầu làm Chủ tịch.

Mục tiêu tổng quát: “Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn các cấp, vì quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, lấy lợi ích làm động lực thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn; tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; công đoàn cấp trên sâu sát cấp dưới, cán bộ công đoàn gắn bó với đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện lợi thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện".

Phương châm của Đại hội  “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”,

Tổng số Công đoàn cơ sở : 56 đơn vị, tăng 6 CĐCS so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó có 38 CĐCS khối Giáo dục, 8 CĐCS các cơ quan đơn vị cấp huyện, 7 CĐCS xã, 02 CĐCS Doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Với 2.204 đoàn viên.

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG ĐOÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: CÔNG ĐOÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:congdoan@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin CÔNG ĐOÀN HUYỆN BUÔN ĐÔN" khi phát hành lại thông tin website này.