Ban tổ chức Ban tổ chức

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Ban Tổ chức Huyện ủy Buôn Đôn gồm có 06 người, trong đó: 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 03 Chuyên viên.

Cụ thể:

+ Đồng chí Đặng Văn Bằng               - Trưởng ban

+ Đồng chí Trần Hữu Châu               - Phó Trưởng ban

+ Đồng chí Trần Thị Ánh Hồng          - Phó Trưởng ban

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy Buôn Đôn, trong đó trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Huyện ủy Buôn Đôn.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị Nghị quyết Đại hội, các Nghị quyết, Quyết định, Quy định, Chỉ thị của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các Đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp ủy cơ sở trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng - Đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Các Đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp ủy cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy trước khi trình Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Thẩm định và trình Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định Đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

2.4. Phối hợp:

- Các ban Đảng, cấp ủy, tổ chức Đảng ủy trực thuộc Huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hóa các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

- Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban Đảng, cấp ủy trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối Đảng và Đoàn thể của huyện.

- Là cơ quan thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện ủy.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Huyện Buôn Đôn được thành lập năm 1995, theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ được tách một phần từ huyện Ea Súp với số dân 38.079 người. Hiện nay, huyện có 7 xã (Ea Bar, Cuôr Knia, Tân Hoà, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Huar, Krông Na), 99 thôn, buôn với số dân 66.817 khẩu, gồm 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 48,3% (trong đó, DTTS tại chỗ khoảng 24,2% dân số).

Ban Tổ chức Huyện ủy Buôn Đôn được thành lập ngay sau khi thành lập huyện từ đó đến nay, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Buôn Đôn luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Ban Tổ chức trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện vững mạnh.

Khi mới thành lập, điều kiện về tự nhiên, cơ sở vật chất, kinh tế và xã hội của Huyện gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, yếu kém, lạc hậu, dân cư thưa thớt, nông nghiệp còn nghèo nàn, cơ cấu các ngành còn yếu, mặt bằng dân trí thấp, khí hậu tương đối khắc nghiệt. Song với tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ, đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức nói riêng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong huyện nói chung đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, tham gia sản xuất, lao động, học tập nên huyện Buôn Đôn đã từng bước có những chuyển mình tích cực, khởi sắc cùng thời gian và các huyện trong tỉnh.

Trong những năm qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Buôn Đôn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định sự nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy luôn thấm nhuần tư tưởng hướng về cơ sở, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn huyện, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

 IV. CÁN BỘ, CÔNG CHỨC  

Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại
   Ông Đặng Văn Bằng  Trưởng ban   02623.789.638 
   Ông Trần Hữu Châu  Phó ban  02623.789.406
   Bà Trần Thị Ánh Hồng  Phó ban  

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: Thôn Hà Bắc - Xã Ea Wer - Huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 3.789.406

- Thư điện tử: btchubuondon@gmai.com

bản đồ hành chính
Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?
video
Không có file video nào để phát.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.