Phòng ban Phòng ban

1. Phòng Dân tộc:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.789.549

- Thư điện tử công vụ: dantoc@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongdt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-dan-toc

 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

- Số điện thoại: 02623.789.577

- Thư điện tử công vụ: giaoducdaotao@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphonggddt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-giao-duc-va-dao-tao

 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.630

- Thư điện tử công vụ: kinhtehatang@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongktht@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-kinh-te-va-ha-tang

 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.494

- Thư điện tử công vụ: ldtbxh@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongldtbxh@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi

 

5. Phòng Nội vụ:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.205 - 02623.789.209

- Thư điện tử công vụ: noivu@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongnv@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-noi-vu

 

6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.380

- Thư điện tử công vụ: nongnghiepptnt@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongnnptnt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon

 

7. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.255

- Thư điện tử công vụ: taichinhkehoach@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongtckh@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-tai-chinh-ke-hoach

 

8. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.477

- Thư điện tử công vụ: tainguyenmoitruong@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongtnmt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-tai-nguyen-moi-truong

 

9. Phòng Tư pháp:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.422

- Thư điện tử công vụ: tuphap@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongtp@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-tu-phap

 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.476

- Thư điện tử công vụ: vanhoathongtin@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongvhtt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-van-hoa-va-thong-tin

 

11. Phòng Y tế:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.875

- Thư điện tử công vụ: yte@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongyt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/phong-y-te

 

12. Thanh tra huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.386

- Thư điện tử công vụ: thanhtra@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtphongtt@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/thanh-tra

 

13. Văn phòng HĐND và UBND huyện:

- Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn

- Số điện thoại: 02623.789.526

- Thư điện tử công vụ: vanphong@buondon.daklak.gov.vn

- Địa chỉ iDesk: vtvpubnd@buondon.daklak.gov.vn

- Website: http://buondon.daklak.gov.vn/web/van-phong

bản đồ hành chính
Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?
video
Không có file video nào để phát.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.