Văn phòng huyện ủy Văn phòng huyện ủy

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Văn phòng Huyện ủy:

Văn phòng Huyện ủy Buôn Đôn gồm có 15 người (bao gồm cả Thường trực Huyện ủy).

2. Thường trực Huyện ủy:

- Đồng chí Ya Toan Ênuôl – Bí thư Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện

- Đồng chí H Bel Niê – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Đồng chí Vũ Hồng Nhật - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyen 

3. Lãnh đạo Văn phòng:

- Đồng chí Lê Kiên Cường - Chánh Văn phòng;

- Đồng chí Buôn Krông Duy Phú - Phó Chánh Văn phòng;

- Đồng chí H Khéo Bya - Phó Chánh Văn phòng.

4. Nhân viên: 02 Chuyên viên, 01 Kế toán, 01 Văn thư, 01 Lưu trữ, 02 Lái xe, 01 Bảo vệ, 2 Tạp vụ (hợp đồng có thời vụ).

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Chức năng:

- Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất:

- Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

- Sơ kết, tổng kết công tác văn phòng Huyện ủy.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp uỷ cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện ủy.

- Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp uỷ trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

2.3. Thẩm định, thẩm tra:

- Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy về: yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

2.4. Phối hợp:

- Các ban XDĐ, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Huyện uỷ.

- Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Các cơ quan liên quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ.

- Các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc và các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp ban thường vụ, thường trực huyện uỷ chỉ đạo kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính ...

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao:

- Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hằng ngày; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy. Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ và Huyện ủy; cung cấp thông tin cho các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức ở huyện theo quy định.

- Theo dõi, đôn đốc các cấp uỷ cơ sở, cơ quan, tổ chức có liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi.

- Tiếp nhận và xử lý đơn, thư đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

- Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của các cấp uỷ, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

- Quản lý tài liệu lưu trữ cơ quan của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định của Luật Lưu trữ năm 2011, các quy định của Ban Bí thư, của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tổ chức triển khai, ứng dụng và quản lý công nghệ thông tin trong các cơ quan tham mưu, giúp việc huyện uỷ và tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; thực hiện công tác cơ yếu theo quy định.

- Là chủ sở hữu tài sản của Huyện ủy theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Huyện ủy. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy theo phân công, phân cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao.

III. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Huyện Buôn Đôn được thành lập năm 1995, theo Nghị định số 61/CP của Chính phủ được tách một phần từ huyện Ea Súp với số dân 38.079 người. Hiện nay, huyện có 7 xã (Ea Bar, Cuôr Knia, Tân Hoà, Ea Nuôl, Ea Wer, Ea Huar, Krông Na) với 99 thôn, buôn với số dân 66.817 khẩu, gồm 18 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 48,3% (trong đó, DTTS tại chỗ khoảng 24,2% dân số).

Văn phòng Huyện ủy Buôn Đôn được thành lập ngay sau khi thành lập huyện. Từ đó đến nay, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Văn phòng Huyện ủy Buôn Đôn luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương; khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Văn phòng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ huyện vững mạnh.

Khi mới thành lập, điều kiện về tự nhiên, cơ sở vật chất, kinh tế và xã hội của Huyện gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, yếu kém, lạc hậu, dân cư thưa thớt, nông nghiệp còn nghèo nàn, cơ cấu các ngành còn yếu, mặt bằng dân trí thấp, khí hậu tương đối khắc nghiệt. Song với tinh thần vượt khó, không ngại gian khổ, đoàn kết, chung sức, chung lòng của tập thể lãnh đạo, cán bộ Văn phòng nói riêng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân các dân tộc trong huyện nói chung đã nỗ lực, phấn đấu không ngừng, tham gia sản xuất, lao động, học tập nên Buôn Đôn đã từng bước có những chuyển mình tích cực, khởi sắc cùng thời gian và các huyện trong tỉnh.

Trong những năm qua, Văn phòng Huyện ủy Buôn Đôn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục, chính trị tư tưởng, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định sự nghiệp đổi mới toàn diện của Đảng, tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Văn phòng luôn thấm nhuần tư tưởng hướng về cơ sở, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn huyện, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

IV. CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Stt Hình ảnh Họ và tên Chức vụ Điện thoại

1

 

Ya Toan ÊNuôl

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

2

 

H Bel Niê

Phó Bí thư Thường trực

 

3

 

Vũ Hồng Nhật

Phó Bí thư Huyện ủy

 

4

 

Lê Kiên Cường

Chánh Văn phòng

02623.789.314 - 0943.735.577

5

 

Buôn Krông Duy Phú

Phó Chánh Văn phòng

02623.501.045

6

 

H Khéo Bya

Phó Chánh Văn phòng

02623.789.489 - 0894.226.681

7   Phạm Tiến Đạt Chuyên viên  

8

 

Lỗ Thị Minh Long

Cán bộ Lưu trữ

0976.736.803

9

 

Đoàn Thị Lan

Cán bộ Lưu trữ

02623.789.509 - 0839.034.456

10

 

Hoàng Thị Kim Quyên

Cán bộ Văn Thư

02623.789.612 - 0836.002.947

11

 

Nay Y Quý

Lái Xe

0905.051.827

12

 

Dương Văn Lên

Bảo Vệ

02623.789.368 - 0376.857.121

13

 

Lê Thị Bích Phượng

Tạp vụ

0982.389.655

14

 

Bùi Thị Sương

Tạp vụ

0356.243.687

 

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Văn phòng Huyện ủy Buôn Đôn

- Địa chỉ: Thôn Hà Bắc, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

- Số điện thoại: 02623.789.612

- Thư điện tử: huyenuybuondon@gmai.com

 

bản đồ hành chính
Bình chọn
Bạn thấy Cổng thông tin Huyện Buôn Đôn còn cần bổ sung gì?
video
Không có file video nào để phát.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BUÔN ĐÔN

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn. Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng ban biên tập: Y Si Thắt Ksơr - Phó Chủ tịch UBND huyện

Địa chỉ: Xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn,tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3789.321 – 0262.3789.476

Fax: 02623789526

Email:banbientap@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Cổng Thông tin điện tử huyện Buôn Đôn" hoặc "buondon.daklak.gov.vn" khi phát hành lại thông tin website này.