Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện                          

Điều 1 : chức năng

1.1- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện   là đơn vị  trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; Quản lý nhà nước của Sở Thông tin và truyền thông; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh.

1.2 Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn, các cơ quan, ban ngành, đòan thể trong huyện để quản lý và phát triễn sự nghiệp Phát thanh – truyền hình trên địa bàn huyện theo Quy chế của UBND huyện đã ban hành .

Điều 2 : Nhiệm vụ

Đài Truyền thanh –Truyền hình huyện có nhiệm vụ :

3.1-Tiếp phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh – truyền hình Đắk Lắk để phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân trong huyện theo thông tư 17 của liên bộ Nội vụ, Thông tin và truyền thông và Quy chế của UBND huyện đã ban hành .

3.2 - Xây dựng các bản tin  thời sự để tuyên truyền , giáo dục các chủ trương , chính sách , nghị quyết của Đảng các cấp , pháp luật của nhà nước . Thông tin , tuyên truyền , phản ảnh kịp thời  các nhiệm vụ chính trị -kinh tế - xã hội – an ninh quốc phòng và nguyện vọng chính đáng của nhân dân , góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị- kinh tế - xã hội của huyện trên sóng phát thanh truyền hình .

3.3-Thực hiện việc tiếp – phát sóng các chương trình PTTH theo quy định của pháp luật .

3.4- Phối hợp với Đài PTTH tỉnh sản xuất các trang địa phương, cộng  tác tin - bài trên các cơ quan báo, đài.

-Phối hợp với UBND các xã chỉ đạo , hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ  đối với các Đài Truyền thanh xã trong huyện .

3.5- Tham mưu cho UBND huyện cũng cố, nâng cấp, phát triển hệ thống Truyền thanh của huyện và cơ sở ;

3.6- Quản lý và sử dụng lao động, tài sản, ngân sách nhà nước. Thực hiện thu – chi, quyết tóan tài chính; Thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý  theo quy định của pháp luật .

3.7- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đảng bộ và chính quyền huyện giao

Điều 3  : Tổ chức, bộ máy , biên chế

3.1- Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Buôn Đôn tổ chức và họat động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng , cá nhân phụ trách từng lãnh vực họat động theo sự phân công nhiệm vụ được giao .

3.2- Đài huyện có  01 Phó Trưởng đài phụ trách, tổ chuyên môn là Tổ Kỹ thuật , Tổ phóng viên, Hành chính - văn thư.

3.3- Biên chế của Đài Truyền thanh – truyền hình huyện là biên chế sự nghiệp , đảm bảo để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Số lượng biên chế của Đài huyện do Ủy ban nhân dân huyện quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của huyện được UBND tỉnh giao hàng năm theo quy định của pháp luật.

3.4- Ngòai biên chế hàng năm được hưởng các chế độ chinh sách của nhà nước; Đài huyện được sử dụng hợp đồng lao động có thời hạn xác định hưởng quỹ tiền công lấy từ nguồn chi hoạt động của Đài.

Điều 4 : Chức năng nhiệm vụ các thành viên trong Đài :

4.1.Phó Trưởng đài phụ trách:

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về toàn bộ họat động của Đài và trước pháp luật

- Lãnh đạo , quản lý và tổ chức điều hành các họat động của đơn vị và của cán bộ công chức; phân công trách nhiệm cho cán bộ công chức trong đơn vị ;  Xây dựng kế họach họat động, nội dung tuyên truyền và kế họach đào tạo bồi dưỡng nghiệp chuyên môn của đơn vị .

- Phó Trưởng đài là chủ tài khỏan, phụ trách công tác tổ chức, kế họach, tài chính, nội dung tuyên truyền trên sóng truyền thanh

- Giữ mối quan hệ với cấp trên, với các ban ngành đòan thể, cơ quan đơn vị, UBND các xã trong huyện và tỉnh.

 4.2.Tổ phóng viên : gồm các chức danh :  Tổ trưởng -  biên tập viên, phóng viên, phát thanh viên ...

-Tổ trưởng phóng viên :

Có trách nhiệm điều hành họat động của phóng viên, phát thanh viên để thực hiện nhiệm vụ của tổ và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo đơn vị về nội dung, thông tin khai thác trong các bản tin phát sóng .

- Chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung chương trình truyền thanh theo định kỳ, bảo đảm đủ tin - bài , thời lượng , nội dung chương trình hợp lý,  đúng định hướng .

- Xây dựng kế họach nội dung tuyên truyền; Báo cáo và đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền

- Kiểm tra đôn đốc họat động của các thành viên trong tổ.

- Phối hợp với tổ Kỹ thuật thực hiện các chương trình phát thanh của Đài địa phương và kiểm tra nội dung chất lượng các chương trình trước khi phát sóng .

- Tổ chức và phát triển mạng lưới công tác viên; Tập hợp tin - bài ,lưu trữ tư liệu , hình ảnh

Phóng viên : Thu thập thông tin ở cơ sở , hiện trường để viết tin, bài ... bảo đảm nội dung phải chính xác, đúng định hướng, đúng quan điểm của đảng, nhà nước và chịu trách nhiệm trước trưởng đài và pháp luật. Bảo đảm đủ  định mức, đúng thời gian quy định .

Phát thanh viên : Thực hiện đọc đúng , đầy đủ , chính xác , truyền cảm , hấp dẫn các nội dung chương trình; Có trách nhiệm phát hiện những thiếu sót thông thường của những nội dung bản tin cho tổ trưởng hoặc trưởng đài biết để chỉnh sửa .

4.3.Tổ kỹ thuật : (Gồm tổ trưởng , nhân viên kỹ thuật )

Tổ trưởng : Có trách nhiệm quản lý, điều hành họat động của tổ viên để bảo quản, khai thác, vận hành, sữa chữa máy móc thiết bị và phương tiện khác phục vụ cho việc sản xuất, tiếp phát sóng các chương trình phát thanh và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về họat động của tổ kỹ thuật

- Tổ chức sinh họat chuyên môn để đề xuất, cải tiến nâng cao chất lượng kỹ thuật phát sóng . Kịp thời sửa chữa, khắc phục các sự cố, hư hỏng máy .

- Báo cáo kết quả họat động, đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan về kỹ thuật để nâng cao chất lượng họat động  của tổ .

- Hướng dẫn giúp cán bộ truyền thanh xã bảo quản, khai thác sử dụng tốt các thiết bị truyền thanh cơ sở , phát sóng đúng giờ quy định; phối hợp tham mưu giúp sữa chữa các thiết bị hư hỏng .

Nhân viên kỹ thuật : Bảo đảm ca trực, giờ trực theo lịch phân công của tổ trưởng và thực hiện đúng nội quy, quy định của phòng máy. Thao tác máy móc theo đúng quy trình kỹ thuật,  chú ý an tòan lao động khi khai thác vận hành ; Làm vệ sinh máy móc thiết bị theo định kỳ. Kịp thời báo cáo cho cấp trên các sự cố kỹ thuật và chịu trách nhiệm về ca trực của mình trước tổ trưởng và thủ trưởng đơn vị .

4.4. Tổ Hành chính tổng hợp :

Kế tóan : Quản lý và theo dõi tài sản, sử dụng kinh phí họat động của cơ quan; Nguồn thu – chi từ dịch vụ quảng cáo theo đúng chính sách, chế độ tài chính – kế tóan, định mức của nhà nước và đúng dự tóan được  giao ..

- Lập kế họach, dự trù sử dụng kinh phí phục vụ họat động chuyên môn của đơn vị .

- Thu – chi kinh phí theo đúng các chế độ tài chính; Bảo đảm các khỏan chi cho con người theo quy định của nhà nước và quy chế chi tiêu của đơn vị .

- Chịu trách nhiệm về  các khỏan Thu - Chi, chế độ chi tiêu của đơn vị trước trưởng đài, cơ quan tài chính và pháp luật nhà nước .

Văn Thư:  Công tác văn thư của cơ quan theo chế độ kiêm nhiệm; Có nhiệm vụ: Nhận- chuyển, lưu trữ,  vào sổ các loại công văn đi đến của cơ quan theo quy định về công tác văn thư lưu trữ.

- Tiếp nhận báo chí và các loại hồ sơ lien quan để chuyển cho các bộ phận liên quan 

- Thực hiện một số nhiệm vụ do thủ trưởng cơ quan phân công

Dịch vụ quảng cáo : Chủ động khai thác các nguồn thu từ các dịch vụ quảng cáo , thông tin ,  hợp đồng tuyên truyền của các doanh nghiệp , cơ quan , đơn vị trong và ngòai huyện .

- Theo dõi việc phát, sổ sách , chứng từ của dịch vụ quảng cáo .

Điều 5 :  Chế độ làm việc , sinh họat , báo cáo

-Phó Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện phân công , bố trí công việc cho từng tổ phụ trách bộ phận, công việc và cán bộ viên chức theo nhiệm vụ được giao

Giờ làm việc theo quy định chung : Sáng từ 7h – 11h00 ; chiều từ 1h30 – 17h 00 . Riêng bộ phận kỹ thuật làm việc theo ca và lịch phát sóng ; Đối với Phóng viên, ngòai giờ làm việc theo quy định trên , khi có yêu cầu và phân công của thủ trưởng đơn vị hoặc tổ trưởng tổ Nội dung thì phải tác nghiệp ngay.

- Cán bộ viên chức trong đơn vị phải chấp hành nội quy, chế chế cơ quan ; Có trách nhiệm bảo vệ tài sản cơ quan và tài sản thiết bị được giao và bảo vệ an tòan cơ quan .

- Đài TTTH có trách nhiệm báo cáo tình hình  hoạt động của đơn vị cho cán bộ viên chức  biết và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Đài cấp trên theo quy định .

Điều 6 : Mối quan hệ

- Đài TTTH huyện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đòan thể và UBND các xã trong huyện để tổ chức hoạt động và thực hiện nhiệm vụ  tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; các Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị, phát triễn kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng trên sóng phát thanh.

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện có trách nhiệm cung cấp thông tin cho phóng viên Đài huyện theo luật báo chí để viết tin – bài – phóng sự phát trên sóng Truyền  thanh – truyền hình của huyện và Đài tỉnh .

- Phối hợp với UBND các xã để quản lý, tổ chức họat động các Đài truyền thanh cơ sở  theo quy chế Tổ chức và họat động Trạm truyền thanh xã  trên địa bàn tỉnh  do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 11/6/2014.

Điều 7: Khen thưởng , kỷ luật

- Tổ chức, Cá nhân có thành tích  trong họat động Truyền thanh – truyền hình được xem xét khen thưởng theo quy định của ngành và của pháp lệnh cán bộ công chức hiện hành .

 - Tổ chức, cá nhân vi phạm kỹ luật, quy chế  trong họat động Truyền thanh – truyền hình sẽ bị xem xét thi hành kỷ luật theo quy định của đơn vị và của Pháp lệnh cán bộ công chức hiện hành..

Điều 8  :Tổ chức thực hiện

 - Quy chế về tổ chức và họat động của Đài Truyền thanh – Truyền hình  có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành .

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, chưa phù hợp, Đài TTTH sẽ thông qua hội nghị của cơ quan đề  điều chỉnh cho phù hợp .