GIỚI THIỆU VỀ trung tâm phát triển quỹ đất GIỚI THIỆU VỀ trung tâm phát triển quỹ đất

1. Giới thiệu chung:

  Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Buôn Đôn, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Trụ sở làm việc: Tại Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Trung tâm Phát triển quỹ đất chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện bao gồm: Lãnh đạo Trung tâm, các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể:

 1. Lãnh đạo Trung tâm, gồm:  Giám đốc và  01 Phó Giám đốc.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của UBND  tỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm:

+ Bộ phận Bồi thường và Giải phóng mặt bằng;

+ Bộ phận Quản lý và Phát triển quỹ đất.

+ Bộ phận Hành chính - Tổng hợp (kiêm nhiệm).

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

3.1 chức năng:

Trung tâm có chức năng: Tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

3.2 Nhiệm vụ:

1. Lập kế hoạch để tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

          2. Tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án do UBND huyện thu hồi đất theo thẩm quyền quy định của Luật Đất đai; các dự án thuộc thẩm quyền thu hồi đất của UBND tỉnh, ủy quyền cho UBND huyện ký theo quy định;

          3. Lập dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND huyện giao;

          4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương khi được UBND huyện giao;

          5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

          6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm Phát triển quỹ đất theo quy định của Luật Đất đai;

          7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

          8. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

          9. Thực hiện các dịch vụ trong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

10.  Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ về UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

11. Thực  hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

          3.3. Quyền hạn:

1.  Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;

          2. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

          3.  Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật;

          4. Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

          5. Quản lý, sử dụng viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật.

          4. Quá trình hình thành và phát triển:

          - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn được thành lập năm 2010 theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngàu 18/8/2010 của UBND tỉnh ĐắkLắk về việc thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn. Đến tháng 6/2016 Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn sát nhập trực thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh – Sở Tài nguyên và Môi Trường. Từ tháng 7/2018 đến nay trở về trực thuộc UBND huyện Buôn Đôn.

          5. Cán bộ, công chức, viên chức:

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử công vụ

Cơ quan

Di động

1

Đỗ Mạnh Dũng

Giám đốc

0262.3789039

0944.586065

 

2

Nguyễn Thị Lan

Kế toán

0941.643606

 

3

Nguyễn Khắc Anh

Cán sự

0977.451745

 

4

Nông Thị Thuyên

Chuyên viên

0383.486564

 

5

Nguyễn Duy Phúc

Chuyên viên

0836.585271

 

          6. Thông tin liên hệ đơn vị:

          - Địa chỉ: Thôn Hà Bắc ( khu trung tâm huyện), xã Ea Wer, H. Buôn Đôn.

            - Số điện thoại: 0262.3789039.

            - Thư điện tử công vụ: vtttptqd@Buondon.daklak.gov.vn

 

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ Trung tâm phát triển quỹ đất

Cơ quan chủ quản: Trung tâm phát triển quỹ đất

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:ttptqd@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Trung tâm phát triển quỹ đất" khi phát hành lại thông tin website này.