Xã EaWer: Thông báo lịch cấp phát muối cho hộ nghèo (01/11/2018, 13:59)

UỶ BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        XÃ EAWER                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   87 /TB - UBND                        EaWer, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Về việc cấp phát muối I ốt cho hộ nghèo Quyết định

102/QĐ-TTg trên địa bàn xã năm 2018

 

 
 
 

 

 

Căn cứ Thông báo số 64/TB-DT, ngày 30/10/2018 của Phòng Dân tộc huyện Buôn Đôn về lịch cấp phát muối I ốt cho hộ nghèo năm 2018;

UBND xã thông báo cho các thôn, buôn lịch cấp phát muối I ốt cho hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg trên địa bàn xã năm 2018 cụ thể như sau:

1. Lịch cấp phát muối:

Stt

Thôn, Buôn

Thời gian thực hiện

Ngày cấp

1

Buôn Tul A

7h 00’ – 7h 20’

Buổi sáng, Ngày 7/11/2018

2

Thôn Ea Duat

7h 20’ – 7h 40’

3

Thôn 5

7h 40’ – 8h 00’

4

Thôn Ea Ly

8h 00’ – 8h 20’

5

Thôn 6

8h 20’ – 8h 40’

6

Thôn 3

8h 40’ – 9h 00’

7

Thôn 8

9h 00’ – 9h 20’

8

Buôn Tul B

9h 20’ – 9h 40’

9

Thôn 7

9h 40’ – 10h 00’

10

Thôn 9

10h 00’ – 10h 20’

11

Buôn Ea Pri

10h 20’ – 10h 30’

12

Thôn Hà Bắc

10h 30’ – 10h 40’

13

Thôn 4

10h 40’ – 10h 50’

14

Thôn Nà Ven

10h 50’ – 11h 00’

2. Địa điểm: tại Trụ sở UBND xã Ea Wer.

Vậy UBND xã thông báo cho BTQ các thôn (buôn) thông báo cho các hộ nghèo có tên trong danh sách nhận muối I ốt theo Quyết định 102/QĐ-TTg trên địa bàn xã năm 2018 (có danh sách kèm theo) đi nhận muối I ốt đúng ngày, giờ quy định. Khi cấp phát muối I ốt cho hộ nghèo đề nghị các thôn, buôn trưởng (hoặc thôn, buôn phó) phải có mặt để theo dõi và giám sát./.

Nơi nhận:                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

- TT. Đảng ủy, HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- Bộ phận VH-XH xã; 

- Đài truyền thanh xã;

- BTQ 14 thôn, buôn;                         

- Lưu: VT,

Trọng Hải

Hỏi đáp Hỏi đáp
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!
Kết quả tìm kiếm: Không tìm thấy dữ liệu phù hợp!

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ EA WER

Cơ quan chủ quản: Xã EA WER

Trưởng ban biên tập:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Fax:

Email:xaeawwer@buondon.daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Trang thông tin Xã Ea Wer" khi phát hành lại thông tin website này.